hello2.plprint "Hello, Wakkanai!\n";
print "Hello, Wakkanai!\n";
print "Hello, Wakkanai!\n";
print "Hello, Wakkanai!\n";
print "Hello, Wakkanai!\n";
print "Hello, Wakkanai!\n";
print "Hello, Wakkanai!\n";
print "Hello, Wakkanai!\n";
print "Hello, Wakkanai!\n";
print "Hello, Wakkanai!\n";